De Bijbel

De Bijbel als enig uitgangspunt

Adventisten beschouwen de Bijbel als het geïnspireerde woord van God.
Een boek waaraan de herkomst van de mens ontleend kan worden en dat waardevolle adviezen bevat voor het dagelijks leven, samengevat in de Tien Geboden. Om die reden nemen adventisten elk deel van de Bijbel serieus, vanaf het scheppingsverhaal tot aan de openbaringen over het einde van onze wereld.

Sabbat
Adventisten gaan niet uit van een oerknal of het evolueren van aap tot mens, maar zij zien de rechtstreekse hand van God in alles wat geschapen is: planten, dieren en mensen.Lees verder

17.000.000

De hoop van 17.000.000 mensen

De kerk van de Zevende–dags Adventisten is ontstaan in het midden van de vorige eeuw, als één van de in die tijd zo populaire opwekkingsbewegingen.

Inmiddels is ze uitgegroeid tot één van de meest verspreide protestants-christelijke kerken ter wereld. Ruim 17.000.000 mensen verdeeld over vrijwel alle landen, rekenen zich tot het adventgeloof.
In Nederland zijn dat er zo’n 12.500. In de naam van hun kerk komt hun hoop tot uiting: ze verwachten de spoedige wederkomst van Jezus op aarde, zoals die beloofd is in Gods woord, de bijbel. Daarin staat dat Jezus zal terugkomen in letterlijke zin, op een wijze die voor iedereen zichtbaar zal zijn. Profetische...lees verder

Duurzaamheid

Duurzaamheid als opdracht

Bij zijn schepping heeft God de mens aangesteld om alles wat geschapen is op een verantwoorde wijze te beheren. Hij verschaft de mens daartoe uiteenlopende talenten, met de opdracht die tot ontwikkeling te brengen en ten goede te laten komen aan het welzijn van iedereen. Allereerst past in die opdracht een verantwoord zorgen voor het eigen lichaam.
Adventisten beschouwen het menselijk lichaam als een tempel van de Heilige Geest en proberen er vanuit die visie zorgvuldig en verantwoord mee om te gaan. Veel adventisten koppelen hun verantwoord omgaan met de schepping aan een vegetarisch dieet,...Lees verder 

Eendracht

Eendrachtig met andere gelovigen

Zevende-dags Adventisten geloven dat Gods volgelingen te vinden zijn in alle christelijke kerken. Alle kerken die het evangelie van Christus verkondigen hebben een wezenlijke functie in het verlossingsplan. Adventgelovigen hebben grote waardering voor mede-christenen in andere kerken, die zich inzetten voor een betere wereld in het perspectief zoals de bijbel dat geeft. De evangelieverkondiging zoals die door de adventisten wordt voorgestaan, is allerminst alleenzaligmakend. Een nieuwe aarde staat niet open voor leden van een bepaalde kerk, maar voor allen die naar eer en geweten het offer van Christus aanvaarden en hun leven dienovereenkomstig inrichten.

Beginselen

Trouw aan waardevolle beginselenGod schiep de mens met een vrije wil. Geen marionetten maar wezens met een eigen keuze. De juistheid van die keuzes valt te ijken aan het menselijke geweten en aan het leerboek met waardevolle adviezen voor optimaal geluk dat God de mens gaf: de bijbel. Adventisten doen hun uiterste best om vast te houden aan de beginselen zoals die door God voorgeschreven zijn:

  • De volwassendoop. Mensen die hun leven in overeenstemming willen brengen met Gods beginselen, belijden dat in het openbaar en laten zich door onderdompeling begraven in een symbolisch watergraf. De ‘opstanding’ daaruit markeert het begin van een nieuw leven.
  • Adventisten vieren overeenkomstig het vierde gebod de zevende dag als rustdag. Dat houdt in dat ze op zaterdag geen arbeid verrichten en zich bezighouden met recreatie in de meest letterlijke betekenis. Dat brengt met zich mee: een bezinning op de schepping, de wijze waarop we met elkaar omgaan en op de nieuwe aarde die ons in de bijbel beloofd is.
  • Adventisten staan vrijwillig tien procent van hun inkomen af voor het instandhouden van het werk van de Adventkerk. Dat werk bestaat naast evangelieverkondiging o.m. uit projecten in ontwikkelingslanden en noodhulp in rampgebieden.
  • Adventisten gaan ervan uit dat profetische bijbelboeken geldingskracht hebben gedurende de gehele wereldgeschiedenis. Wie ze verstaat kan er de adembenemende precisie in terugvinden waarmee de ondergang van de wereldmachten als het Griekse en Romeinse Rijk voorspeld werden en tal van andere markante gebeurtenissen tot in onze tijd en daar voorbij. De profetie geeft aan dat het einde van onze wereldgeschiedenis onafwendbaar ophanden is met als climax de wederkomst van Christus.
  • Adventisten aanvaarden het offer van Christus. Door zijn dood aan het kruis nam Hij onze zonden op zich en gaf Hij aan solidair met ons te zijn tot in de dood. Daarmee geeft Hij ons uitzicht op een eeuwig leven, hoewel onze verkeerde keus vanaf de zondeval eigenlijk had moeten leiden tot een eeuwige dood. Het eeuwige leven dat Hij ons aanbiedt is niet door mensen te verdienen, maar is door zijn offer bereikbaar voor iedereen die het wil aanvaarden. Die aanvaarding komt niet alleen in woorden tot uiting maar ook in daden.
  • Adventisten vieren elk kwartaal een open Avondmaal waaraan iedereen kan deelnemen. Het avondmaal wordt voorafgegaan door een voetwassing naar het bijbelse voorbeeld van Jezus.
  • Adventisten zien God niet als iets, maar als Iemand. God de Vader, God de Zoon en God de heilige Geest worden beleden als één persoon.
  • Adventisten geloven niet in een onsterfelijke ziel. Wie overlijd, rust in het graf totdat Christus terugkomt. Op dat moment worden de graven geopend en worden de doden opgewekt om samen met de levenden geoordeeld te worden.

Spreekrooster

Geen activiteiten gevonden