Waarom de sabbat

Steeds meer mensen vragen zich af waarom het overgrote deel van de Christelijke kerken de zondag vieren in plaats van de Sabbat waar de Bijbel over spreekt. Hoewel velen zijn opgegroeid in de traditie van de zondagsviering komen steeds meer mensen tot de ontdekking dat er maar weinig, zo niet geen enkele Bijbelse aanwijzing is voor die zondagsviering, terwijl de Sabbat door de hele Bijbel heen genoemd wordt als de door God geheiligde en gezegende rustdag voor de mens.

 

 Als verdediging voor de zondagsviering wordt vaak beweerd dat de Sabbat aan de joden gegeven is en niet aan de Christelijke kerk, die in de tijd van het nieuwe testament ontstond.  Bestudering van de het Oude testament toont echter aan dat de Sabbat al is ingesteld bij de Schepping, ver voordat er sprake was van een joods volk.  Maar ook het nieuwe testament maakt duidelijk dat de Christelijke kerk ge-ent is op het jodendom, en er is geen enkele aanwijzing dat de Sabbat niet voor christenen geldt. 

Wat zegt de Bijbel nu eigenlijk over de Sabbat? 

Er is veel gezegd en geschreven over de sabbat – zondag discussie.  Zoek op het internet en er zijn net zoveel verhandelingen te vinden van voorstanders van de zondagsviering als voorstanders van de sabbatsviering.   Maar voor een eerlijke studie moeten we ons niet laten leiden door allerlei ingewikkelde theorieen en redenaties, maar we zouden ons moeten beperken tot de Bijbel alleen.

 De eerste keer dat er sprake is van de Sabbat ( al wordt het daar nog geen sabbat genoemd) is in Genesis 2: 2-3. God rustte op de zevende dag van zijn scheppingswerk, en zegende en heiligde de zevende dag. God verklaarde de zevende dag heilig.

Wat betekent het dat God de zevende dag zegent?  We lezen op verschillende plaatsen dat God iets of iemand zegent. Zie bijv.  Gen 12:2 “Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn.” Wat we hieruit kunnen leren is dat je gezegend kunt worden om tot zegen te zijn. Zo kun je ook zeggen dat de Sabbat gezegend is om tot zegen te zijn.  Wat God zegent, kan een mens niet ongedaan maken: Lees Numeri 23:20 “Zie, ik kreeg de opdracht om te zegenen: Als Hij zegent, kan ik het niet keren”.

Een zegening van de Heer is voor altijd: 1 Kron 17: 27 “Nu dan, het heeft U behaagt het huis van uw dienaar te zegenen, dat het voor eeuwig voor Uw aangezicht zal zijn; want U HEERE hebt het gezegend, en het zal voor eeuwig gezegend zijn.”   

We zien dat een zegening van God voor eeuwig is. Maar wat is zegenen precies? Een definitie zullen we in de Bijbel niet snel aantreffen. In Wikipedia vinden we “To be blessed”  means “To be favoured by God”. Dat betekent zoveel als begunstigd worden door God.  Als we iemand een zegen toewensen, dan wensen we iemand de gunst van God toe. Er zijn vele teksten te vinden waar God zegent, en altijd is dat iets goeds. ( Psalm 5:13, Psalm 29:11). Terug naar de Sabbat.  

 We komen de Sabbat opnieuw tegen in Exodus 20, als God de tien geboden geeft aan het volk Israel. Exodus 20:8-11 : “8 Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. 9 Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, 10 maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. 11 Want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte hij. Daarom heeft de HEER de sabbat gezegend en heilig verklaard.”

 Opnieuw zien we de combinatie van zegening en heiliging.

 Het sabbatsgebod is dus één van de tien geboden die God zelf met zijn vinger in twee stenen tafelen geschreven heeft.   De claim dat dit voor de Israelieten een nieuw gebod was, welke zij daar op dat moment en die plaats ontvingen is niet houdbaar. In Exodus 16 lezen wij dat het volk op vrijdag een dubbele portie manna moest verzamelen zodat zijn op de zevende dag, de sabbat, geen werk hoefden te verrichten in de  vorm van het verzamelen van manna.  Dus de Sabbat was ook voordat de tien geboden door God op de twee stenen tafelen gegeven werden reeds bekend bij het volk Israel. Het was geen nieuw gebod. Evenmin als de andere geboden nieuw waren. Hoewel we de letterlijke tekst van de tien geboden niet eerder in de Bijbel tegenkomen zijn er vele teksten die er op duiden dat men wist wat God had verboden. Denk bijvoorbeeld aan Jozef en de vrouw van Potifar. Jozef weigert tegen Gods wet te zondigen. 

 In het Oude testament lezen we vervolgens keer op keer hoeveel belang God hecht aan het houden van de Sabbat. Keer op keer drukt God zijn volk op het hart zijn geboden te onderhouden en daarbij wordt vaak extra nadruk gelegd op het houden van de Sabbat.  Zie bijvoorbeeld Nehemia 9:14 en Jesaja 56:2. Merk op dat hier gesproken wordt over mensenkind, niet over Jodenkind.   Het voert te ver om alle teksten aan te halen waar de Sabbat genoemd wordt, het is een thema dat veelvuldig wordt aangehaald. Het niet houden van de Sabbat door het volk Israel was één van de belangrijke redenen voor de Babylonische ballingschap.   Na die ballingschap heeft het volk  dit zo zwaar opgevat dat men allemaal regeltjes heeft opgesteld om maar vooral te voorkomen dat men op de Sabbat nog iets zou doen waardoor deze ontheiligd zou worden. Op deze manier werd de Sabbat een last voor het volk, en helemaal geen zegen, zoals God het bedoeld had.   

De Sabbat in het Nieuwe testament.

Hield Jezus de Sabbat? Ja, daarvan zijn voldoende bewijzen in de Bijbel te vinden. Jezus noemt zichzelf zelfs Heer van de Sabbat.  Lees Markus 2:27 "En hij voegde eraan toe: ‘De sabbat is er voor de mens, en niet de mens voor de sabbat; 28 en dus is de Mensenzoon ook heer en meester over de sabbat.’" 

Merk op dat Jezus zegt dat de Sabbat er is voor de mens, niet voor de Jood. 

In Lukas 4:16 lezen we “Hij kwam ook in Nazaret, waar hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging hij op sabbat naar de synagoge.

 Heeft Jezus iets gezegd over het afschaffen van de Sabbat? Nee, in tegendeel. Lees bijv. Matt 5:17 waarin Jezus zegt dat Hij niet gekomen is om de Wet en de profeten af te schaffen. “Zolang Hemel en aarde bestaan blijft elke jota en tittel in de wet van kracht”   

 Nu zou men kunnen zeggen dat Jezus door de Joden werd beschuldigd van het niet houden van de Sabbat. Hij genas zieken, plukte aren op de Sabbat. Iets wat door de farizeën niet werd getolereerd.   Jezus maakt echter keer op keer duidelijk dat de manier waarop men de Sabbat hield niet overeenstemde met hoe God het bedoeld heeft.  Zoals gezegd, de Joden waren ( en zijn) heel streng met betrekking tot wat wel en niet mag op Sabbat.  Regeltjes als het aantal meters dat je op Sabbat mag afleggen, dat je op Sabbat het licht niet mag aandoen enz staan ver af van Gods bedoeling met de Sabbat. Dat is wat Jezus bedoelde met de uitspraak dat de Sabbat er is voor de mens en niet de mens voor de sabbat.  Goed doen mag, ook op Sabbat.  Wat denkt u, als Jezus zegt dat de Sabbat er is voor de mens, kan het dan zo zijn dat die Sabbat vervolgens, na zijn dood, wordt afgeschaft?  Bedenk dat de Sabbat als een zegen bedoeld is? 

Jezus ging ervan uit dat de Sabbat ook gevierd zou worden na Zijn ten hemel varing. Zie Matt 24:20 “En bid dat uw vlucht niet zal plaats vinden in de winter en ook niet op een Sabbat

 Diegenen die de zondagsviering willen verdedigen zeggen dat de zondagsviering door de apostelen is ingevoerd en dat teksten in het nieuwe testament wijzen op een zondagsviering door de heidense ( niet joodse) christenen.  Toch lezen we in Handelingen dat de apostelen ook toen de Sabbat vierden: zie bijv. Handelingen 13: 14-16. Of Handelingen 18:4

Men wil doen geloven dat er  teksten zijn waaruit zou blijken dat er sprake is van een samenkomst op zondag.  Daaruit moeten wij dan concluderen dat de apostelen hebben besloten de sabbat te veranderen van de 7de naar de eerste dag der week, omdat Jezus op de eerste dag der week is opgestaan. Dit is een aanname die werkelijk niet op Bijbelteksten is te baseren. Zeker, er zijn teksten waar er sprake is van een bijeenkomst op zondag. Maar dat is zeker geen reden om aan te nemen dat dus het vierde gebod van de tien geboden daarmee is veranderd.

 Blijft de Sabbat eeuwig bestaan? 

We lezen in Jesaja 66:22,23 Zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die ik maak zullen voortbestaan – spreekt de HEER –, zo zullen jullie naam en jullie nageslacht voortbestaan. 23 Elke nieuwemaan en elke sabbat opnieuw zal alles wat leeft hierheen komen om zich voor mij neer te buigen – zegt de HEER.

Ten slotte 

De Bijbel is duidelijk over de Sabbat.  God heeft de zevende dag van de week, onze zaterdag, gezegend en geheiligd.  De Sabbat is bedoeld om voor ons een zegen te zijn. Wie de Sabbat niet heiligt en de zondagsviering verkiest loopt die zegen mis.   Johannes schreef : “dat wij God kennen, weten we doordat wij ons aan zijn geboden houden. Wie zegt: ‘Ik ken Hem’ maar zich niet aan zijn geboden houdt, is een leugenaar; de waarheid is niet in hem” ( Joh 1:2:3)

Geachte lezer, het houden van de Sabbat is geen straf of zware last. Hoe kan het een zware last zijn om niet te werken, maar rust te nemen?  Toegegeven, soms kost het moeite om je los te rukken uit de zorgen en gewoonten van alle dag. Om je niet bezig te houden met handel en zakelijke aangelegenheden. Maar wie het probeert zal snel ervaren welke zegen dat met zich meebrengt.  Laten we eindigen met een tekst over de Sabbat uit Jesaja 58:13-14

13 Wanneer je je voeten rust gunt op sabbat
en geen handel drijft op mijn heilige dag,
wanneer je de sabbat als een dag van vreugde ziet,
de dag van de HEER als een heilige dag,
wanneer je hem in ere houdt door niet je gang te gaan,
geen handel te drijven of zaken te bespreken,
14 dan vind je vreugde in de HEER.
Ik zal je laten rijden over de hoogten van de aarde
en je laten genieten van het land
dat ik je voorvader Jakob in bezit heb gegeven.
De HEER heeft gesproken!

Wie meer wil weten over Gods wet en de sabbat beveel ik ook van harte aan de lezing van Rudy van Moere te beluisteren.  Rudy Van Moere is lid van de raad van bestuur van het Nederlands Bijbelgenootschap, emeritus hoogleraar Oude Testament en Bijbels Hebreeuws aan de faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid in Brussel en predikant bij het kerkgenootschap van de zevendedags-adventisten.  U vindt zijn lezing hier : Themadienst Sabbat in de Thora

Ik nodig u uit om het eens te proberen om sabbat te vieren. Probeert u de periode van vrijdagavond zonsondergang tot zaterdagavond zonsondergang eens terug te trekken uit de wereld, te staken met de dagelijkse gang van zaken. Je niet met je werk bezighouden.  Maar lees de Bijbel, bidt, denk na over God, over wat God voor u betekent en hoe u uw leven zou willen inrichten. Besteed tijd aan uw gezin, uw naaste. Geniet van de rust.  En zie of het u bevalt, of het meerwaarde is voor uw leven en vooral voor uw relatie met God. Als het u bevalt zou eens een kerkdienst op sabbat kunnen bijwonen. Er is vast een sabbatvierende gemeente bij u in de buurt.  Ik wens u alvast een gezegende Sabbat!

 

preken luisteren

Loading Player...

Spreekrooster

Geen activiteiten gevonden