Het duizendjarig rijk

De Bijbel spreekt van een periode van 1000 jaar waarin Satan geketend zal worden. Deze periode wordt over het algemeen verwacht als een periode van vrede op aarde. Het duizendjarige vrederijk wordt het ook wel genoemd.  Maar   er zijn veel misverstanden over deze duizendjarige periode, of dit Millenium.  Satan wil niet dat u de waarheid weet en heeft een valse waarheid de wereld ingebracht. Als gevolg daarvan zijn miljoenen mensen onbekend met de Bijbelse versie van het Millenium.   Laten we eens zien wat de Bijbel erover zegt.

 

 Voordat we de gebeurtenissen rondom dit Millenium bestuderen lezen we eerst Joh 5:28-29

 28 Wees hierover niet verwonderd, er komt een moment waarop alle doden zijn stem zullen horen 29 en uit hun graf zullen komen: wie het goede gedaan heeft staat op om te leven, wie het slechte gedaan heeft staat op om veroordeeld te worden.

 Hier zien we dat er bij de opstanding van de doden twee groepen te onderscheiden zijn. Wie het goede gedaan heeft, en wie het slechte gedaan heeft.  De ene groep staat op ten leven, de andere om veroordeeld te worden. 

Laten we die gedachte even vast houden, we komen er later op terug.

 Vervolgens lezen we 1 Tess 4:15-17

15 Wij zeggen u met een woord van de Heer: wij, die in leven blijven tot de komst van de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan. 16 Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, 17 en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn. 

 De opstanding van hen die het goede hebben gedaan staan op als Christus uit de hemel zal neerdalen. Dus dat is bij Zijn wederkomst.  Deze opgestane doden zullen samen met de levenden op de wolken worden weggevoerd en gaan de Here tegemoet. Daaruit volgt dus dat deze mensen de aarde zullen verlaten.  "Dan zullen we altijd bij Hem zijn" zegt Paulus.  Hij zegt niet dan zal Hij altijd bij ons zal zijn.   Wat ons ook opvalt aan deze tekst is dat er met geen woord gesproken wordt over de doden die het kwade gedaan hebben.

 Nu zullen we kijken naar Openbaring  20. Dat is de enige plek waar gesproken wordt over een periode van 1000 jaar. Maar wat we daar lezen komt niet overeen met het beeld dat de meeste mensen van deze periode hebben.  Het probleem met het lezen van Openbaring is dat niet alles wat beschreven staat in chronologische volgorde staat.  Ook maakt Openbaring rijkelijk gebruik van symbolen en is het soms lastig te weten wat je letterlijk moet nemen en wat niet. Maar door teksten met teksten te vergelijken is het mogelijk te doorgronden wat er staat. We kijken naar Openbaring 20:4-5

4 Ook zag ik tronen, en aan hen die erop zaten werd recht gedaan. Het zijn de zielen van hen die onthoofd waren omdat ze van Jezus hadden getuigd en over God hadden gesproken; zij hadden het beest en zijn beeld niet aanbeden en ook zijn merkteken niet op hun voorhoofd of hun hand gekregen. Zij waren tot leven gekomen en heersten duizend jaar lang samen met de messias. 5 De andere doden kwamen niet tot leven voordat de duizend jaar voorbij waren. Dit is de eerste opstanding.

 Hier is sprake van hen die onthoofd waren.  Zijn dat dan letterlijk alleen mensen die onthoofd zijn? We geloven van niet. Er is ook sprake van mensen die getuigd hebben van Jezus en het beest en zijn beeld niet hebben aanbeden. Ook hebben ze het merkteken van het beest niet op hun hand of hun voorhoofd gehad.  We kunnen aannemen dat dit de mensen zijn die zijn opgestaan ten leven.   Er is nl ook sprake van de overige doden. En we lezen hier dat die niet gelijk met de mensen zullen opstaan die het goede hebben gedaan. Nee, zij blijven in hun graf tot de 1000 jaar voorbij zijn.  We lezen hier over de eerste opstanding. 

 Lees vers 6:

6 Gelukkig en heilig zijn zij die deelhebben aan de eerste opstanding. De tweede dood heeft geen macht over hen. Zij zullen priester van God en van de messias zijn en duizend jaar lang samen met hem heersen.

We lezen dat degene die deel hebben aan de eerste opstanding zullen heersen samen met de Messias. Let op dat er niet bij vermeld wordt waar die mensen zich bevinden. Maar we hebben eerder gelezen dat degenen die deel hebben aan de opstanding ten leven Jezus tegemoet gaan op de wolken. Het is dus niet waarschijnlijk dat dit heersen hier op aarde plaats vind. 

De vraag dringt zich dan op wat er gedurende deze periode op aarde zal gebeuren.  We lezen daarvoor een profetie in Jeremia 4:23-27

23 Ik zag de aarde, ze was woest en doods. Ik keek op naar de hemel, er was geen licht.
24 Ik zag de bergen, ze beefden, de heuvels, ze huiverden.
25 Ik keek, er waren geen mensen, alle vogels waren uit de lucht verdwenen.
26 Ik keek, elke boomgaard was een woestijn, alle steden waren verwoest –
door toedoen van de HEER, door zijn brandende toorn.
27 Want dit zegt de HEER: ‘Heel het land wordt een woestenij, maar vernietigen zal ik het niet.

Als we deze tekst lezen dan krijgen we een beeld van de aarde zoals deze was voor de schepping. Vers 23 lijkt heel erg op het begin van Genesis: De aarde was woest en ledig. Er is geen licht meer.  De Bijbel schetst ons hier het beeld dat als Jezus terugkomt om zijn volgelingen op te halen, dat zij deze  aarde zullen verlaten. Zij laten dan een lege en dode aarde achter.  Er is niemand meer.   Niet bepaald het duizendjarig vrederijk op aarde waar de meeste mensen aan denken.  Maar Satan dan? Die zou toch geketend worden zodat er 1000 jaar niemand door hem misleid kan worden? Dat klinkt toch als een periode van vrede op aarde zonder invloed van Satan. We lezen dit in de eerste verzen van Openbaring 20:

1 Ik zag een engel uit de hemel neerdalen met de sleutel van de onderaardse diepte en zware ketenen in zijn hand. 2 Hij greep de draak, de slang van weleer, die ook duivel of Satan wordt genoemd, en ketende hem voor duizend jaren. 3 Hij gooide hem in de diepte, sloot de put boven hem en verzegelde die, opdat de volken niet meer door hem misleid zouden worden tot de duizend jaar voorbij waren; daarna moet hij korte tijd worden losgelaten. 

Deze tekst heef wellicht voor veel verwarring gezorgd.  Het feit dat Satan gebonden is en niemand meer kan misleiden is natuurlijk figuurlijk.  Iedereen die nog misleid zou kunnen worden is in de hemel, maar daar heeft de Satan geen toegang meer toe. Hij is gebonden, in de diepte, de put is boven hem gesloten en verzegeld.  Dat is de situatie  van de aarde zoals we die in Jeremia lazen. Doods, en er was geen licht meer. Als een put boven je gesloten wordt zit je in het donker.  De korte tijd dat Satan wordt losgelaten ( na 1000 jaar) moet dan het moment zijn van de tweede opstanding. De doden die dan opstaan zullen met Satan proberen de heilige stad te belegeren. Maar God zal hen vernietigen en in de vuurpoel gooien ( vs 15).

 Wat doen de mensen die zijn opgestaan en met de Messias heersen gedurende de 1000  jaar? Lees 1 Cor 4:5 :

 5 Houd dus op te oordelen en wacht de tijd af dat de Heer komt, omdat hij het is die aan het licht zal brengen wat in het duister verborgen is en zal onthullen wat de mensen heimelijk beweegt. En dan zal God het zijn die ieder de lof geeft die hem toekomt.

 Hieruit valt op te maken dat de mensen inzicht krijgen in het oordeel. Waarom zijn de mensen die er niet zijn verloren? God zelf zal duidelijk maken wat zijn oordeel inhoud. We zullen kunnen weten dat God rechtvaardig is in zijn oordeel.  Volgens Paulus zullen zij die gered zijn zelfs over engelen oordelen. (zie 1 Cor 6:4).   Engelen? Ja, er zijn gevallen engelen die veroordeeld zullen worden, en de rechtvaardigen krijgen inzicht in dat oordeel.

Deze gedachte, dat we het oordeel van God kunnen onderzoeken,  vinden we ook terug in een tekst in Jesaja: 5:3-5

3 Welnu, inwoners van Juda en Jeruzalem, spreek recht tussen mij en mijn wijngaard.
4 Wat kon ik meer aan mijn wijngaard doen, wat heb ik te weinig gedaan?
Ik verwachtte zo veel van mijn wijngaard, waarom bracht hij slechts wrange druiven voort?
5 Luister, ik zal jullie vertellen wat ik met mijn wijngaard ga doen:
Ik ruk de doornhaag uit en breek de muur af, zodat hij verbrand en vertrapt kan worden.

De tekst in vs 3 lijkt te stellen dat God aan de inwoners van Juda en Jeruzalem, dus Gods volk, vraagt om te oordelen over God zelf. Of Hij wel genoeg heeft gedaan aan zijn wijngaard (de aarde).

 Nu we het toch over het oordeel hebben, laten we terugkeren naar Openbaring 20.  we lezen in vs 12:

12 Ik zag de doden, jong en oud, voor de troon staan. Er werden boeken geopend. Toen werd er nog een geopend: het boek van het leven. De doden werden op grond van wat in de boeken stond geoordeeld naar hun daden. 

 We lezen hier dat de doden worden geoordeeld naar hun daden.  Deze daden worden hen aangerekend omdat zij Jezus niet als hun verlosser hebben aangenomen en dus geen aanspraak kunnen maken op de straf die Jezus al gedragen heeft (en dus niet in het boek des levens staan opgetekend).  In vs 13-15 lezen we over de tweede dood:

13 De zee stond de doden die ze in zich had af, en ook de dood en het dodenrijk stonden hun doden af. En iedereen werd geoordeeld naar zijn daden. 14 Toen werden de dood en het dodenrijk in de vuurpoel gegooid. Dit is de tweede dood: de vuurpoel. 15 Wie niet in het boek van het leven bleek te staan werd in de vuurpoel gegooid.

 We weten nu wat er gebeurt met de doden die in Christus gestorven zijn, met de mensen die leven ten tijde van de wederkomst en als Gods volgelingen worden gezien. We weten ook wat er met de doden gebeurt die veroordeeld zullen worden. Blijft over de groep mensen die leeft ten tijde van de wederkomst maar niet Gods volgelingen zijn.  We kunnen daarvoor bijv. 2 thess: 1:7-8 lezen:

7-8 en u, die nu onderdrukt wordt, samen met ons van alle last bevrijden wanneer Jezus, de Heer, vanuit de hemel verschijnt. Dan komt hij in een vlammend vuur en omringd door engelen, door wie hij zijn macht manifesteert; dan straft hij hen die God niet erkennen en het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen.

Of we lezen Psalm 68: 3

3 U verdrijft ze zoals wind de rook verdrijft. Zoals was smelt bij het vuur,
zo vergaan de zondaars als God verschijnt.

De Bijbel maakt wel duidelijk dat de zondaars de wederkomst niet zullen overleven. Er zijn veel meer teksten die aangeven dat de komst van Christus gepaard zal gaan met verschrikkelijke rampen. Aardbevingen zoals er nooit  zijn geweest. Dit gegeven alleen is al de moeite van een aparte studie waard, we zullen daar nu niet verder op ingaan. 

Wie gelooft in een 1000 - jarig vrederijk op aarde, als een tijd waarin je je nog kunt bekeren, vergist zich. Die mogelijkheid zal er niet zijn. Simpelweg omdat er op aarde niemand meer in leven is. 

 Als we alles wat we nu gelezen hebben op een rijtje zetten komt het volgende beeld naar boven. Bij de wederkomst  zullen de doden die in Christus zijn gestorven opstaan. Samen met de mensen die Christus volgen en nog in leven zijn zullen zij  op de wolken Christus tegemoet gaan en samen met Christus naar de hemel gaan.  Daar zullen zij samen met Christus zijn en inzicht krijgen in het oordeel.  Zij zullen te weten komen waarom degene die niet zijn opgestaan verloren zullen gaan.  Het zal een periode van 1000 jaar zijn waarin de aarde woest en ledig is.  Satan is gedurende die periode alleen met zijn gevallen engelen op aarde. Er zijn geen mensen meer op aarde, en de toegang tot de hemel is hen ontzegd.  Dan, aan het einde van de 1000 jaar zullen de onrechtvaardige doden opstaan, veroordeeld worden en samen met Satan in de vuurpoel gegooid worden. Dat is de tweede dood.  En God zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde maken waar we voor altijd kunnen leven, zoals het oorspronkelijk bij de schepping was bedoeld.

Waarom is het nu belangrijk om dit alles te weten?  Velen menen dat het duizendjarig rijk een rijk van vrede op aarde is. Hoewel de Bijbel duidelijk maakt dat het duizendjarig rijk begint bij de wederkomst, schatten velen de tekenen van de tijd verkeerd in, want ze redeneren dat er eerst nog een periode van 1000 jaar vrede moet komen. De kans dat mensen door de wederkomst verrast worden wordt alleen maar groter. 

1 Tess 5: 1-3 :  1 Broeders en zusters, ik hoef u niet te schrijven over het moment waarop dit zal gebeuren, 2 want u weet zelf maar al te goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. 3 Als de mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is, worden ze plotseling getroffen door de ondergang, zoals een zwangere vrouw door barensweeën. Vluchten is dan onmogelijk.

Voor wie in het licht wandelt  komt deze dag niet als een dief.

preken luisteren

Loading Player...

Spreekrooster

Geen activiteiten gevonden