Betrouwbaarheid van de Bijbel

Tegenwoordig lijkt moraal een deugd van het verleden. Er is maar weinig waar een mens tegenwoordig nog op kan vertrouwen. Keer op keer duiken er schandalen op in de politiek. Politici hebben bewust informatie achter gehouden, verdraait of simpelweg een verkeerde voorstelling van zaken gegeven. Ook in het bedrijfsleven viert misleiding, gekonkel en achterklap hoogtij.  Is er nog wel iets waar we op kunnen vertrouwen? Ja. De Bijbel is betrouwbaar. Hoe kunnen we dat weten?    Kunnen we werkelijk de Bijbel op alle fronten serieus nemen?  Velen geloven van niet.  Lang niet iedereen, ook veel christenen niet, geloven de Bijbel van  kaft tot kaft.   Maar wat zegt de Bijbel zelf hierover?  Is het niet vreemd om de Bijbel zelf als bewijs aan te voeren voor de authenticiteit van de Bijbel?  Nee. De Bijbel bevat veel zaken die op het eerste gezicht ongelooflijk leken en die pas veel later door wetenschappers bevestigd werden. Voor wie daar meer over wil weten : Lees het boek "Moderne wetenschap in de Bijbel" van Drs. Ben Hobrink.  Maar in dit artikel kijken we niet zozeer naar wetenschappelijke feiten.  We willen op een eenvoudige manier aantonen dat de Bijbel Gods woord is.

 

  1. Wat zeg de Bijbel over zichzelf?

2 Tim 3:16:  "Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven"

2 Petrus 1:21: "want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de heilige Geest."

Joh 10:35 "De Schrift blijft altijd van kracht"

 Antwoord: De Bijbel claimt dat het is geïnspireerd. Het is geschreven door mensen die  werden geleid door de Heilige geest. De tekst in de Bijbel zal nooit achterhaald blijken door de werkelijkheid.  Keer op keer hebben wetenschappers de juistheid van allerlei feiten die in de Bijbel genoemd worden tegengesproken.  Zo zou er geen enkel historisch bewijs bestaan dat Koning David ooit echt geleefd heeft. Totdat deze bewijzen bij opgravingen toch werden gevonden, en men moest erkennen dat de Bijbel wel degelijk betrouwbaar is op dit punt.  

  1. Hoe liet Jezus zien dat Hij op de Schrift vertrouwde?

Mat 4:4,7,10  Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’, Jezus antwoordde: ‘Er staat ook geschreven: “Stel de Heer, uw God, niet op de proef.”’ en  Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.”’

Joh 17:17 Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid.

Antwoord : Jezus haalde Schriftteksten aan toen Hij door Satan werd verleid.  Jezus noemde Gods Woord de waarheid.  Op veel plaatsen lezen we dat Jezus citeert uit de Schrift.

 

      3. Bevestigen profetieën in de Bijbel Goddelijke inspiratie?

Jesaja 42:8  Ik ben de HEER, dat is mijn naam. Ik deel mijn majesteit niet met een ander, noch de lof die mij toekomt met een beeld. 9 Wat eertijds werd voorzegt, is nu vervuld en ik kondig jullie nieuwe dingen aan, nog voor ze ontkiemen zal ik ze openbaren.

Jesaja 46: 10 Ik ben God, er is geen ander, ik ben God, niemand is aan mij gelijk. 10 Die in het begin al het einde aankondigde en lang tevoren wat nog gebeuren moest.

Antwoord:  De Bijbel staat vol met profetieën die vervuld zijn, maar ook met profetieën die nog niet vervuld zijn.  Aan de hand van de vervulde profetieën kunnen wij zien dat deze betrouwbaar zijn en zo kunnen wij ook de onvervulde profetieën vertrouwen.   In de Bijbel worden soms gebeurtenissen beschreven, als zijnde een vervulling van een profetie. Denk bijvoorbeeld aan de kruisiging van Jezus en de soldaten die aan de voet van het kruis zijn mantel onder elkaar verloten. Zie Matt 27:34 , en vergelijk dit met Psalm 22:19 waarin dit voorzegd werd.  Zo zijn er honderden profetieën in het oude testament over Jezus.  Maar een kritische lezer zal zeggen dat de Bijbelschrijvers gemakkelijk deze profetieën willens en wetens hebben laten uitkomen.  De schrijvers van de evangeliën kenden het Oude Testament en wisten dat deze profetieën bestonden.  Ze konden dit dus eenvoudig in het verhaal over de kruisiging erbij verzinnen.  Maar de evangeliën zijn door verschillende schrijvers onafhankelijk van elkaar geschreven. Is het waarschijnlijk dat ze allemaal dit feit erbij verzonnen hebben? 

Maar er zijn ook profetieën die niet gemakkelijk achteraf gefabriceerd kunnen worden.  We willen naar een profetie kijken die de opeenvolgende wereldrijken voorspelt en wel op een zeer nauwkeurige manier.  Laten we onze Bijbel openen bij het boek Daniel hoofstuk 2.  Dit is het welbekende verhaal van de droom van Nebukadnessar.  Nebukadnessar droomt over een beeld met een hoofd van goud, borst en armen waren van zilver, buik en lendenen waren van brons, de benen waren van ijzer en de voeten van ijzer vermengd met leem. Dit beeld werd verpulverd door een rots die losraakte zonder dat er een mensenhand aan te pas kwam. Deze rot werd zo groot dat hij de hele aarde bedekte.    Interessant is dat de Bijbel de uitleg van deze droom erbij geeft.  De verschillende delen van de verschillende materialen vertegenwoordigden rijken. Het gouden hoofd was  Babylon, het rijk  van Nebukadnessar.  Het rijk dat volgde op Babylonië is het rijk van de Meden en Perzen, voorgesteld door de armen en borst van zilver.  Het daarop volgende rijk is het Grieks-Macedonische rijk  van Alexander de Grote.  Dit is de buik van brons. Daarop volgende het ijzeren rijk, de benen.  Dit ijzeren rijk staat voor het Romeinse rijk. Bijzonder is dat het Romeinse rijk ook daadwerkelijk bekend staat als het ijzeren rijk, vanwege het feit dat de Romeinen in staat waren ijzeren wapens te produceren, die veel beter waren dan die van hun vijanden en het was dan ook veruit het sterkste en machtigste rijk. Echter, aan het eind van het romeinse tijdperk is het niet meer gekomen tot een opvolgend sterk rijk, maar in grote lijnen is er uit het romeinse rijk een verdeeld Europa ontstaan, wat voorgesteld wordt door de tenen van leem en ijzer.  Met opzet spreken we hier van "in grote lijnen". Verderop in het boek Daniël wordt er meer detail gegeven over de uiteenval van het Romeinse rijk, maar dat is iets voor een aparte studie.

 Dat Europa nog steeds verdeeld is mag duidelijk zijn.  Onlangs moest zelfs een goot voorstander van een verenigd Europa toegeven dat er maar weinig van het Europese project terecht kwam en dat hij vreest voor een complete uiteenval van de Europese unie.  ER is ook een andere verdeling ontstaan. Het Romeinse rijk is overgegaan in de Rooms-Katholieke geestelijke macht. De Rooms- Katholieke kerk is lange tijd een politieke macht van betekenis geweest maar mengt niet goed met de machten van de verschillende koninkrijken. In de meest westerse landen werd er uiteindelijk gekozen voor een scheiding tussen kerk en staat. Leem en ijzer.   Hoe je de verdeling ook wilt zien, het sleutelwoord voor de tegenwoordige wereld is wel verdeeldheid, zowel staatkundig als ook  op godsdienstig gebied is er weinig eenheid te bespeuren.

 

Tot slot de rots die dit beeld zal verpulveren.  Het betreft een rijk dat zal komen, maar niet door mensenhanden. Het zal een eeuwig durend rijk zijn.  Die gebeurtenis is nog niet vervuld. Maar bedenkt dat wij leven in de  tijd van de verdeeldheid en dan weet u dat het moment van die grote rots nabij is. Daarmee zal de wereld zoals wij die kennen ten einde zijn. Alle koninkrijken zullen vernietigd worden, er blijft niets van over.

 

Niemand kan volhouden dat de wereldgeschiedenis door geschiedschrijvers is gefabriceerd om een Bijbelse profetie uit te laten komen.  Het staat onomstotelijk vast dat  het boek Daniël is geschreven ver voordat bijvoorbeeld het romeinse rijk ontstond. Het was voor Daniël onmogelijk een zo nauwkeurige beschrijving van de toekomst te voorspellen zonder dat Hij dit geopenbaard had gekregen van de enige macht die de geschiedenis van te voren kent.   Bovendien, wie het boek Daniël verder bestudeert, komt tot de ontdekking dat de visioenen die verder in het boek Daniël beschreven worden een steeds verdere detaillering van diezelfde wereldgeschiedenis geven.   Hierover wellicht in een ander artikel meer.

Gods woord is betrouwbaar. God geeft bewijzen die niet alleen aantonen dat wat de Bijbel zegt waar is, maar ook dat Hij de enige is die de wereldgeschiedenis in zijn hand heeft.

 

 

 

preken luisteren

Loading Player...

Spreekrooster

Geen activiteiten gevonden